பட்டா மாறுதல் செய்ய அதிகாரிகள் எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கலாம்

பட்டா மாறுதல் செய்ய அதிகாரிகள் எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கலாம்? | சட்ட பஞ்சாயத்து

பட்டா மாறுதல் செய்ய அதிகாரிகள் எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கலாம்? | சட்ட பஞ்சாயத்து