ரயத்துவாரி & ஜமீன்

ரயத்துவாரி & ஜமீன் (Different between Rayathuwari & Jamin land)?

ரயத்துவாரி & ஜமீன் (Different between Rayathuwari & Jamin land)?