கூட்டு பட்டாவை தனி பட்டாவாக மாற்ற

கூட்டு பட்டாவை தனி பட்டாவாக மாற்ற எங்கே விண்ணப்பிப்பது? patta chitta tamil 2020

கூட்டு பட்டாவை தனி பட்டாவாக மாற்ற எங்கே விண்ணப்பிப்பது? patta chitta tamil 2020