ஏடி கண்டிஷன் பட்டாடி-கார்டு பட்டாயூ.டி.ஆர் பட்டா

ஏடி கண்டிஷன் பட்டா|டி-கார்டு பட்டா|யூ.டி.ஆர் பட்டா என்றால் என்ன?

ஏடி கண்டிஷன் பட்டா|டி-கார்டு பட்டா|யூ.டி.ஆர் பட்டா என்றால் என்ன?