புறம்போக்கு நிலத்துக்கு வரி கட்டி பட்டா வாங்க முடியுமா

புறம்போக்கு நிலத்துக்கு வரி கட்டி பட்டா வாங்க முடியுமா?

புறம்போக்கு நிலத்துக்கு வரி கட்டி பட்டா வாங்க முடியுமா?