வீட்டுமனை அங்கீகாரத்துக்காக காத்திருக்கும் 6.5 லட்சம் விண்ணப்பம்

வீட்டுமனை அங்கீகாரத்துக்காக காத்திருக்கும் 6.50 லட்சம் விண்ணப்பத்தின் நிலை?

வீட்டுமனை அங்கீகாரத்துக்காக காத்திருக்கும் 6.50 லட்சம் விண்ணப்பத்தின் நிலை?