பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா

பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?

பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?