மனைவி சொத்தில் கணவனுக்கு உரிமை உண்டா

மனைவி சொத்தில் கணவனுக்கு உரிமை உண்டா?

மனைவி சொத்தில் கணவனுக்கு உரிமை உண்டா?