பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா

பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?

பூர்வீக சொத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு உண்டா? இல்லையா?

See More
தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா

தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா இருந்தால் சொத்து யாருக்கு சொந்தம்!

தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா இருந்தால் சொத்து யாருக்கு சொந்தம்!

See More